Top

TP Hồ Chí Minh triển khai Luật Quy hoạch đô thị

Cập nhật 03/02/2010 08:35


TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Internet)
Bộ Xây dựng vừa ban hành Công văn 07/BXD - KTQH nhằm hướng dẫn Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Luật Quy hoạch đô thị.

Theo đó, đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận, huyện đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thì tiếp tục lập đồ án theo Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

Các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận, huyện được duyệt sẽ là căn cứ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn quận, huyện.

Bên cạnh đó, đối với đồ án quy hoạch chung các khu chức năng đô thị, chưa phê duyệt nhiệm vụ thì triển khai lập quy hoạch phân khu theo Luật Quy hoạch đô thị.

Công văn cũng nêu rõ, đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt nhiệm vụ thì tiếp tục lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 mà không phải đổi tên đồ án. Tuy nhiên, nội dung đồ án cần kết hợp với nội dung quy hoạch phân khu theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 chưa được phê duyệt nhiệm vụ thì triển khai lập quy hoạch phân khu theo Luật Quy hoạch đô thị.

Về phân loại đô thị để xác định cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị: căn cứ điều 4 và điều 44 Luật Quy hoạch đô thị thì các thị trấn thuộc các huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị loại IV hoặc loại V và thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung các thị trấn này thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

DiaOcOnline.vn - Theo Website Chính Phủ