Top

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Giao địa phương quyền định giá tính thuế

Cập nhật 01/07/2010 08:35

Người dân được lựa chọn nơi đóng thuế. Quy định rõ đối tượng chịu thuế. Thu thuế đối với đất lấn chiếm.

Ngày 28-6, Văn phòng Chính phủ công bố năm luật mới đã được Quốc hội thông qua trong tháng 6-2010. Trong đó, đáng lưu ý nhất (vì ảnh hưởng nhiều đến các cá nhân và tổ chức trong nước) là Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (TSDĐPNN). Luật này được Quốc hội thông qua ngày 17-6-2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012 và sẽ thay thế Pháp lệnh Thuế nhà, đất năm 1992.

Quy định rõ đối tượng chịu thuế

Pháp lệnh Thuế nhà, đất năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 1994) chỉ quy định: thuế nhà, đất là thuế thu đối với nhà và đối với đất ở, đất xây dựng công trình. Quy định như vậy nhưng pháp lệnh lại không thu thuế nhà. Nay Luật TSDĐPNN quy định rõ ràng hơn về đối tượng chịu thuế và không chịu thuế.

Cụ thể, đối tượng chịu TSDĐPNN là đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (cụ thể: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm) và những loại đất phi nông nghiệp không chịu thuế nhưng lại được sử dụng vào mục đích kinh doanh. Cũng như pháp lệnh, Luật TSDĐPNN chưa thu thuế đối với nhà.

Luật cũng quy định bảy loại đất không chịu thuế, trong đó có đất của cơ sở tôn giáo; đất nghĩa trang; đất sông rạch, mặt nước chuyên dùng; đất đình, đền, miếu am, từ đường, nhà thờ họ; đất trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh...


Đất ở tại nông thôn là đối tượng phải chịu thuế. Ảnh: HTD.

Thu thuế đối với đất lấn chiếm

Có hai căn cứ để tính thuế là giá tính thuế và thuế suất. Theo đó, giá tính thuế đối với đất được xác định bằng diện tích đất thực tế sử dụng nhân với giá của 1 m2 đất. Giá của 1 m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng do UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ năm năm kể từ ngày luật này có hiệu lực.

Nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ đất đai, luật quy định mức thuế suất như sau: diện tích trong hạn mức có thuế suất 0,03%; vượt không quá ba lần hạn mức 0,07%; vượt trên ba lần hạn mức 0,15%. Đất sử dụng không đúng mục đích, chưa sử dụng chịu thuế suất 0,15%. Luật cũng nêu rõ: hạn mức giao đất ở mới sẽ được UBND tỉnh ban hành sau này và áp dụng kể từ ngày luật có hiệu lực. Việc áp dụng hạn mức giao đất cũ, mới sẽ được tính theo hướng có lợi cho người đóng thuế. Như vậy, Chính phủ đã giao cho chính quyền địa phương quyền tự định giá tính thuế (theo Pháp lệnh Thuế nhà, đất 1992 thì mức thuế do Hội đồng Bộ trưởng quy định).

Một điểm mới đáng lưu ý tại Luật TSDĐPNN là cuối cùng Quốc hội đã quyết định thu thuế 0,2% đối với đất lấn chiếm. Luật nhấn mạnh thêm: Việc thu thuế đối với đất lấn chiếm không phải là căn cứ công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với diện tích lấn chiếm.

Ngoài ra, trường hợp đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không coi là đất chưa sử dụng và được áp dụng mức thuế suất 0,03%. Cùng chịu mức thuế suất này còn có đất ở nhà nhiều tầng, nhà chung cư, công trình ngầm; đất sản xuất, đất kinh doanh phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Được lựa chọn nơi đóng thuế

Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở, hạn mức đất chịu thuế được tính bằng tổng diện tích các thửa đất. Người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại một nơi có quyền sử dụng đất. Trường hợp có một hoặc nhiều thửa đất vượt hạn mức, người nộp thuế được lựa chọn một nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác định diện tích vượt hạn mức của các thửa đất. Giá tính thuế là giá đất tại nơi có thửa đất.

Pháp lệnh năm 1992 chỉ cho phép tạm miễn thuế đất đối với bốn loại đối tượng. Nay luật cho phép miễn hẳn thuế cho chín loại đối tượng và giảm 50% thuế cho bốn loại đối tượng. Đáng chú ý, doanh nghiệp sử dụng trên 50% lao động là thương, bệnh binh; đất có nhà vườn được công nhận di tích lịch sử, văn hóa và người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng cũng được miễn, giảm thuế đất.

Dự thảo Luật Thuế nhà, đất do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Ngày 12-8-2009, Bộ Tài chính bắt đầu lấy ý kiến đóng góp về dự thảo lần thứ tư. Sau đó, dự thảo được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII tháng 10-2009.

Đến tháng 6-2010, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII, đến phút chót Luật Thuế nhà, đất được đổi tên thành Luật TSDĐPNN và được thông qua với hơn 85% phiếu thuận. Đáng chú ý là sau nhiều tranh luận, nhà ở cuối cùng được rút ra khỏi đối tượng chịu thuế. Mức thuế suất đối với phần diện tích đất ở vượt không quá ba lần hạn mức được điều chỉnh từ 0,06% lên 0,07%. Phần diện tích vượt trên ba lần hạn mức được điều chỉnh từ 0,1% lên 0,15%. Đất sử dụng không đúng mục đích, chưa sử dụng theo quy định cũng tăng mức thuế suất từ 0,1% lên 0,15%; đất lấn chiếm tăng từ 0,15% lên 0,2%...
 

 

DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP