Top

Các loại văn bản

 • Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP.HCM

  Cập nhật 23/10/2014 11:19

  UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố. Quyết định 33 thay thế ...

 • Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng

  Cập nhật 20/05/2014 09:11

  Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành ...

 • Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014

  Cập nhật 03/01/2014 15:04

  Ngày 02/01/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm ...

 • Quyết định số 1851/QĐ-TTg

  Cập nhật 24/10/2013 11:18

  Quyết định số 1851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, ...

 • Quyết định số 859/QĐ-BXD

  Cập nhật 15/09/2013 11:24

  Quyết định số 859/QĐ-BXD năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • Thông tư 98/2013/TT-BTC

  Cập nhật 24/07/2013 11:48

  Thông tư 98/2013/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết ...

 • Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg

  Cập nhật 08/06/2013 16:55

  Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào ...

 • Quyết định số 24/QĐ-TTg

  Cập nhật 04/05/2013 15:20

  Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

 • Quyết định số 54-2007/QĐ-UBND

  Cập nhật 04/05/2013 14:56

  Quyết định số 54-2007/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ...

 • Quyết định số 09-2007/QĐ-TTg

  Cập nhật 04/05/2013 14:48

  Quyết định số 09-2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

 • Quyết định 61/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp

  Cập nhật 10/11/2011 09:10

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 61/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục ...

 • Thông tư số 39/2011/TT-BTC

  Cập nhật 04/10/2011 16:25

  Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng ...

 • Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg

  Cập nhật 04/10/2011 16:06

  Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg ngày 08/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp ...

 • Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND

  Cập nhật 04/10/2011 16:04

  Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp Giấy phép quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh.

 • Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND

  Cập nhật 04/10/2011 16:01

  Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 12/09/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách ...