Top

TPHCM xử lý vi phạm pháp luật đất đai:

Sẽ có quy định về thu hồi đất

Cập nhật 05/12/2009 08:50

“Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành các thủ tục về xây dựng văn bản quy định trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện thu hồi đất của tổ chức, gia đình vi phạm pháp luật đất đai”. Đó là ý kiến chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM về việc đưa nội dung ban hành văn bản nêu trên vào chương trình lập quy năm 2010 của thành phố.

Được biết, pháp luật hiện hành chỉ quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế; còn đối với các trường hợp thu hồi đất của tổ chức, gia đình vi phạm pháp luật đất đai thì chưa được quy định cụ thể và thống nhất, dẫn đến khó khăn, lúng túng cho các cơ quan chức năng trong việc thực hiện. Do vậy, UBNDTP quyết định sẽ ban hành quy định về vấn đề này để thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố.

DiaOcOnline.vn - Theo Sài Gòn Giải Phóng