Top

Bảng giá đất tỉnh Kon Tum năm 2011

Cập nhật 04/03/2011 08:30

Nhấn vào Download để tải bảng giá đất từng khu vực

Giá đất tỉnh Kon Tum

Download
Quyết định Download
Giá đất ở và sản xuất phi nông nghiệp ở đô thị Download
Giá đất ở và sản xuất phi nông nghiệp ở nông thôn Download
Giá đất nuôi trồng thủy sản Download
Giá đất rừng sản xuất Download
Giá đất trồng cây hàng năm Download
Giá đất trồng cây lâu năm Download
Giá đất trồng lúa nước Download