Top

Tháng 9/2014, phải công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai

Cập nhật 31/08/2014 08:30

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai theo thẩm quyền và theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.


Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan này tập trung và đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu, tạo điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử và tin học hóa trong việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, tập trung đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiện toàn, tổ chức lại văn phòng đăng ký đất đai và tổ chức phát triển quỹ đất một cấp trước ngày 31/12/2014.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tập trung xây dựng, ban hành văn bản về quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất theo hướng thực hiện tối đa cơ chế một cửa liên thông, giảm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư trong việc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Bất động sản