Top

Có thể chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Cập nhật 15/10/2013 13:39

Theo Dự thảo Luật kinh doanh BĐS (sửa đổi), thì các chủ đầu tư dự án BĐS được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án trong trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn, không đủ khả năng để tiếp tục dự án hoặc chủ đầu tư không còn nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án.

Dự thảo đã quy định dự án chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần phải có quyền sử dụng đất, và việc chuyển nhượng dự án phải đảm bảo nguyên tắc là không làm thay đổi mục tiêu, nội dung của dự án. Phần dự án chuyển nhượng đồng thời phải đảm bảo quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

Nếu nội dung này được thông qua sẽ sửa đổi quy định hiện hành ràng buộc các chủ đầu tư nếu như muốn chuyển nhượng thì phải chuyển nhượng toàn bộ dự án. Ngoài ra, dự án đó phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phải có các công trình hạ tầng kỹ thuật và tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt.

Trên thực tế thì lâu nay việc mua bán các dự án vẫn diễn ra dưới hình thức là các doanh nghiệp mua lại cổ phần của nhau, thậm chí là 80-90% cổ phần để thông qua đó sở hữu các dự án bất động sản.


DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng