Top

Hướng dẫn ban hành bảng giá đất của UBND cấp tỉnh

Cập nhật 26/01/2010 07:55

Đảm bảo triển khai bảng giá đất như quy định - Ảnh: Cát Tường CPV

Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là UBND cấp tỉnh).

Theo Thông tư này, bảng giá đất tại địa phương do UBND cấp tỉnh ban hành, bao gồm: bảng giá đất trồng lúa nước; bảng giá đất trồng cây hàng năm còn lại (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác); bảng giá đất trồng cây lâu năm; bảng giá đất rừng sản xuất; bảng giá đất nuôi trồng thủy sản; bảng giá đất làm muối; bảng giá đất ở tại nông thôn; bảng giá đất ở tại đô thị; bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn; bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị. Ngoài bảng giá đất nói trên, UBND cấp tỉnh có thể quyết định bổ sung bảng giá đối với các loại đất khác theo yêu cầu, phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

Thông tư quy định, việc xây dựng bảng giá đất được dựa trên cơ sở phân loại vùng (đồng bằng, trung du và miền núi), phân loại vị trí đối với các loại đất.

UBND cấp tỉnh căn cứ giá đất thị trường tại địa phương quy định cụ thể chênh lệch về mức giá đất hoặc mức giá đất bình quân giữa các loại vị trí đối với từng loại đất cho phù hợp nhưng phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 123/2007/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

Việc điều chỉnh bảng giá đất thực hiện khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/02/2010 và thay thế Thông tư số 80/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP.

Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất hàng năm và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính.


DiaOcOnline.vn - Theo ĐCSVN