Top

Chỉ được bán không qua sàn 20% số lượng nhà trong dự án

Cập nhật 25/11/2009 09:55

Bộ Xây dựng vừa có tờ trình Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6.9.2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Trong tờ trình, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung quy định: cho phép các chủ đầu tư được huy động vốn có phân chia sản phẩm là nhà ở hoặc bán không quá 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án không qua sàn giao dịch bất động sản. Theo Bộ Xây dựng, quy định này sẽ hạn chế tình trạng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lách luật, không thực hiện bán nhà qua sàn bằng cách huy động góp vốn có phân chia sản phẩm là nhà ở như đã diễn ra trên thực tế trong thời gian vừa qua.

DiaOcOnline.vn - Theo Thanh Niên