Top

Ban quản lý các KCX và KCN TPHCM

Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3829 0414 - 3829 0405        Fax: 84.8.3829 4271

E-mail: office@hepza.gov.vn         Website: www.hepza.gov.vn


Ban quản lý Khu chế xuất Tân Thuận được thành lập ngày 26/02/1992, tiền thân của Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM, là cơ quan trực tiếp quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo nguyên tắc "một cửa - tại chỗ".

Ban quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND TP. HCM; đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý ngành, lĩnh vực.

Ban quản lý được sử dụng con dấu quốc huy.
Ban quản lý được thực hiện chế độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP. HCM - HEPZA

1. Xây dựng Điều lệ quản lý khu chế xuất và công nghiệp trình UBND TP phê duyệt.

2. Tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết, tiến độ xây dựng, phát triển khu chế xuất và công nghiệp bao gồm: xây dựng quy hoạch phát triển công trình kết cấu hạ tầng; quy hoạch bố trí ngành nghề; tham gia phát triển công trình kết cấu hạ tầng ngoài khu chế xuất và công nghiệp có liên quan và khu dân cư phục vụ cho công nhân lao động tại khu chế xuất và công nghiệp.

3. Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài khu chế xuất và công nghiệp liên quan để đảm bảo việc xây dựng và đưa vào hoạt động đồng bộ theo đúng quy hoạch và tiến độ được duyệt ...