Top

Bình Thuận: Lập danh mục để chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019

Cập nhật 06/09/2018 13:51

 - Sở TN&MT Bình Thuận vừa có công văn khẩn gửi các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn lập danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện năm 2019.

Bình Thuận sẽ hủy bỏ các dự án đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất trong 03 năm mà không triển khai

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở TN&MT có trách nhiệm lập danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2018 trình UBND tỉnh thẩm tra trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Bình Thuận thông qua.

Vì vậy, Sở TN&MT Bình Thuận đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát danh mục đăng ký kế hoạch sử dụng đất qua 03 năm và các dự án có trong Nghị quyết số 88 ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Thuận, nhưng đến nay chưa thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện, để lập danh mục công trình, dự án cụ thể gửi về Sở TN&MT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, hủy bỏ và công bố rộng rãi để người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.

Đồng thời, Sở TN&MT cũng đề nghị các Sở, ngành đăng ký nhu cầu sử dụng đất của dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thực hện trong năm 2019. Trong đó, các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dựng để thực hiện dự án trong năm 2019 thì đề nghị các đơn vị có văn bản gửi Sở NN&PTNT có ý kiến thống nhất trước khi đăng ký thực hiện.

Còn danh mục các công trình, dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2019 của các Sở, ngành thì đề nghị gửi về các địa phương nơi có đất thực hiện dự án.

UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp danh mục các công trình, dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2019.

Sở TN&MT Bình Thuận còn đề nghị các đơn vị và chủ đầu tư phải thể hiện rõ thông tin chi tiết từng dự án; trường hợp các chủ đầu tư không thể hiện rõ các thông tin thì đề nghị UBND cấp huyện không tổng hợp và có văn bản phản hồi để các chủ đầu tư biết cung cấp bổ sung thêm thông tin trước khi tổng hợp lập danh mục gửi về Sở TN&MT

DiaOcOnline.vn - theo Báo Tài Nguyên Môi Trường

Từ khóa: