Top

Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Cập nhật 21/02/2011 16:15

Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


Thông tư 84/2008/TT-BTC

Download
Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 Download

Từ khóa: Tt 84/2008/tt-btc