Top

Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh (HOF)

Địa chỉ: 121 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3931 9898        Fax: 84.8.3526 4884

E-mail: hof@hof.com.vn         Website: www.hof.com.vn

 

Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 3823/QĐ-UB ngày 04 tháng 08 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tên giao dịch quốc tế là Hồ Chí Minh City Housing Development Fund, tên viết tắt là HOF.

Quỹ Phát triển Nhà Ở là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân thành phố, có vốn điều lệ ban đầu là 1.000 tỷ đồng.

Quỹ Phát triển Nhà Ở là đơn vị thực hiện những nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao trong việc đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố, là công cụ để Thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về tài chính cho các nhà đầu tư trên lĩnh vực nhà ở và các đối tượng mua nhà theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chức năng và hoạt động chủ yếu: tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách cấp, tổ chức huy động các nguồn vốn hợp lệ từ trong và ngoài nước để thực hiện chương trình nhà ở của thành phố.

Hội đồng quản lý

Vai trò: Thực hiện chức năng quản lý thông qua việc chỉ đạo thực hiện các định hướng hoạt động; xây dựng các chiến lược và kế hoạch ngắn hạn, trung dài hạn; ban hành các cơ chế quản lý phù hợp về tổ chức, phương hướng kinh doanh, các sách lược và biện pháp chủ yếu trong huy động và sử dụng vốn của Quỹ Phát triển nhà ở… đồng thời đảm nhận chức năng giám sát, kiểm tra cơ quan điều hành của Quỹ Phát triển nhà ở; tạo điều kiện cho Giám đốc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của HĐQL theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được Điều lệ tổ chức và hoạt động quy định.

Cơ cấu: Hội đồng quản lý gồm 10 thành viên, là đại diện có thẩm quyền của Sở Tài chính, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước, Sở Kế hoạch đầu tư, Quỹ Phát triển nhà ở, Viện Nghiên cứu phát triển, Sở Tài nguyên môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng và Liên đoàn lao động thành phố.

Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở gồm các Ông/ Bà có tên sau:
- Bà Đào Thị Hương Lan: Chủ tịch HĐQL/ Giám đốc Sở Tài chính
- Ông Nguyễn Văn Danh: Phó Chủ tịch HĐQL/ Phó Giám đốc Sở Xây dựng
- Ông Lâm Triều: Phó Chủ tịch HĐQL/ Phó TGĐ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM
- Ông Lâm Nguyên Khôi: Ủy viên HĐQL/ PGĐ Sở Kế hoạch đầu tư
- Ông Nguyễn Thanh Nhàn: Ủy viên HĐQL/ PGĐ Sở Tài nguyên môi trường
- Ông Nguyễn Trọng Hòa: Ủy viên HĐQL/ Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM
- Ông Trương Lâm Danh: Ủy viên HĐQL/ Phó ban Pháp chế HĐND TPHCM
- Ông Nguyễn Văn Dũng: Ủy viên HĐQL/ PGĐ Ngân hàng NNVN CN.TP.HCM
- Ông Nguyễn Ngọc Thạch: Ủy viên HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ PTNƠ
- Bà Lê Nguyên Anh: Ủy viên HĐQL/ Trưởng ban kiểm soát Quỹ PTNƠ.

Ban kiểm soát

Vai trò: Ban kiểm soát là tổ chức do Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở thành phố thành lập để giúp HĐQL thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra các hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố và các đơn vị trực thuộc Quỹ. Ban kiểm soát hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ban hành tại Quyết định số 128/2005/QĐ-UBND ngày 26/07/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chịu sự lãnh đạo của Hội đồng quản lý.

Cơ cấu: Ban kiểm soát Quỹ Phát triển nhà ở gồm hai (02) thành viên, trong đó một thành viên Hội đồng quản lý làTrưởng ban kiểm soát do Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm.