Top

Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang

Địa chỉ: 06 Bãi Dương, P.Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 84.58.543 800        Fax: 84.58.543 549

E-mail: sdnt@songdanhatrang.com.vn         Website: www.songdanhatrang.com.vn