Top

Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà & Đô thị Hà Nội - HANHUD

Địa chỉ: P.Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3861 4141        Fax: 84.4.3861 7522

E-mail: info@hanhud.vn         Website: www.hanhud.vn