Top

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Chương Dương

Địa chỉ: 225 Bến Chương Dương, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3836 7734 - 3836 8878        Fax: 84.8.3836 0582

E-mail: cdacic@vnn.vn         Website: www.acic.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ