Top

Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội

Địa chỉ: 15 - 17 Ngọc Khánh, P.Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3846 0135        Fax: 84.4.3823 5693

E-mail: mysay@habubank.com.vn         Website: www.habubank.com.vn