Top

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương mại Tân Đông Quang

Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.2211 1500 - 2211 1922 - 3930 7591        Fax: 84.8.3930 7590

E-mail: tdqsy@tandongquang.com         Website: www.tandongquang.com