Top

Công ty CP TV-TK-XD và PT Dự án Tổng Hợp (CDDC)

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3911 8491 - 0913114214        Fax: 84.8.3911 8527

E-mail: info@cddc.com.vn         Website: www.cddc.com.vn