Top

Ban quản lý Dự án Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 68 Trần Phú, P.Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 84.511.381 7118        Fax: 84.511.381 7118

Website: www.danang.gov.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ