Kết quả hoạt động xây dựng 9 tháng năm 2013

Cập nhật 30/09/2013 13:31

Giá trị sản xuất xây dựng chín tháng năm 2013 theo giá hiện hành ước tính đạt 531,9 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng năm 2013 theo giá hiện hành ước tính đạt 531,9 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 63,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,9%; khu vực ngoài Nhà nước 446,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 84%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 22,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,1%.

Giá trị sản xuất xây dựng chín tháng chia theo loại công trình như sau: Công trình nhà ở đạt 224,5 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 83,5 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 158,8 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 65,1 nghìn tỷ đồng.

Giá trị sản xuất xây dựng chín tháng theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 432,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 52,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 361,3 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,6 nghìn tỷ đồng, tăng 37,5%.

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện chín tháng năm 2013 theo giá hiện hành ước tính đạt 755,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,2% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước 297,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,3% tổng vốn và tăng 4,2%; khu vực ngoài Nhà nước 280 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,1% và tăng 8,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 178,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,6% và tăng 5,6%.