Quảng Ngãi: Giải quyết diện tích đất thừa sau khi thực hiện dự án

Cập nhật 18/12/2018 13:54

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 7618/UBND-NNTN liên quan đến việc giải quyết diện tích đất thừa sau khi thực hiện dự án, đất chưa sử dụng nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn TP Quảng Ngãi.


Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5784/STNMT-QLĐĐ ngày 03/12/2018 về việc giải quyết diện tích đất thừa sau khi thực hiện dự án, đất chưa sử dụng nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn TP Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Đối với trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, UBND TP Quảng Ngãi đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho đơn vị trực thuộc có chức năng, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất (chỉ tiếp giáp 01 hộ hoặc thửa đất có hình thể đặc biệt), UBND thành phố xây dựng phương án cụ thể, trong đó: Nêu rõ các tiêu chí về diện tích, kích thước các cạnh của thửa đất, tiêu chí đối với hộ liền kề (cơ sở pháp lý trong việc xây dựng các tiêu chí).

Trên cơ sở đó, đề xuất phương án giải quyết đối với thửa đất chỉ có 01 hộ liền kề và thửa đất có nhiều hộ liền kề, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết sau khi tham vấn ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất thừa sau khi thực hiện dự án, đất chưa sử dụng nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn TP Quảng Ngãi, trình UBND tỉnh trước ngày 30/12/2018.

DiaOcOnline.vn - Theo Xây Dựng