Bảng giá đất Tỉnh Ninh Bình năm 2008

Cập nhật 24/04/2008 16:00

Giá đất Tỉnh Ninh Bình

Download

Thành phố Ninh Bình


Quyết định UBND Tỉnh Ninh Bình
Download
Giá đất ở đô thị
Download
Giá đất các xã
Download
Giá đất Nông nghiệp
Download
Phụ lục giá đất nông nghiệp
Download

Thị xã Tam Điệp


Giá đất ở đô thị
Download
Khu dân cư nông thôn
Download
Đất ở ven đô thị
Download
Đất trồng cây hàng năm
Download
Đất rừng sản xuất
Download

Huyện Hoa Lư


Giá đất ở đô thị
Download
Khu dân cư nông thôn
Download
Ven trục giao thông
Download
Đất trồng cây hàng năm Download

Huyện Gia Viễn


Giá đất ở đô thị
Download
Khu dân cư nông thôn Download
Ven trục giao thông
Download
Đất trồng cây hàng năm Download
Tổng hợp điều chỉnh, bổ sung các loại đất
Download

Huyện Yên Mô


Giá đất ở đô thị
Download
Khu dân cư nông thôn Download
Ven trục giao thông
Download
Đất trồng cây hàng năm Download

Huyện Kim Sơn


Khu dân cư nông thôn
Download
Đất trồng cây hàng năm Download

Huyện Nho Quan


Đất thị trấn
Download
Khu dân cư nông thôn Download
Ven trục giao thông
Download
Đất trồng cây hàng năm Download
Đất nuôi trồng thủy sản
Download

Huyện Yên Khánh


Đất thị trấn
Download
Ven trục giao thông Download
Đất trồng cây hàng năm
Download
Tổng hợp điều chỉnh, bổ sung các loại đất Download