http://diaoconline.vn Bảng giá đất 2015 - 2019 - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 28/03/2023 false Bảng giá đất tỉnh Sóc Trăng năm 2015 - 2019 02/04/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-soc-trang-nam-2015-2019-i54018" title="Bảng giá đất tỉnh Sóc Trăng năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/04/02/thumb-AA6-bang-gia-dat-tinh-soc-trang-nam-2015-2019.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Sóc Trăng năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số: 35/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng </td> </tr></table> false Bảng giá đất Thành phố Hải Phòng năm 2015 - 2019 01/04/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-thanh-pho-hai-phong-nam-2015-2019-i54003" title="Bảng giá đất Thành phố Hải Phòng năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/04/01/thumb-628-bang-gia-dat-tinh-thanh-pho-hai-phong-nam-2015-2019.jpg" alt="Bảng giá đất Thành phố Hải Phòng năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Long năm 2015 - 2019 01/04/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-vinh-long-nam-2015-2019-i53999" title="Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Long năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/04/01/thumb-579-bang-gia-dat-tinh-vinh-long-nam-2015-2019.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Long năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015 - 2019 01/04/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-thua-thien-hue-nam-2015-2019-i53990" title="Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/04/01/thumb-3E2-bang-gia-dat-tinh-thua-thien-hue-nam-2015-2019.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2015 - 2019 01/04/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-long-an-nam-2015-2019-i53981" title="Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/04/01/thumb-09B-bang-gia-dat-tinh-long-an-nam-2015-2019.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Về việc thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Long An </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-ha-tinh-nam-2015-2019-i53973" title="Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-698-bang-gia-dat-tinh-ha-tinh-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Về việc thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Hà Nam năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-ha-nam-nam-2015-2019-i53972" title="Bảng giá đất tỉnh Hà Nam năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-F97-bang-gia-dat-tinh-ha-nam-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Hà Nam năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 50/ 2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-dong-nai-nam-2015-2019-i53971" title="Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-867-bang-gia-dat-tinh-dong-nai-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">​Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015-2019. </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Điện Biên năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-dien-bien-nam-2015-2019-i53970" title="Bảng giá đất tỉnh Điện Biên năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-79E-bang-gia-dat-tinh-dien-bien-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Điện Biên năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-dak-lak-nam-2015-2019-i53969" title="Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-745-bang-gia-dat-tinh-dak-lak-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk : Ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Cà Mau năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-ca-mau-nam-2015-2019-i53967" title="Bảng giá đất tỉnh Cà Mau năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-126-bang-gia-dat-tinh-ca-mau-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Cà Mau năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nghị quyết Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Kèm biểu mẫu) </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-binh-thuan-nam-2015-2019-i53966" title="Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-1BA-bang-gia-dat-tinh-binh-thuan-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Ban hành quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Bình Phước năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-binh-phuoc-nam-2015-2019-i53965" title="Bảng giá đất tỉnh Bình Phước năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-08D-bang-gia-dat-tinh-binh-phuoc-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Bình Phước năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngày 05/02/2015, UBND tỉnh Bình Phước đã Ban hành Quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND. Tại Quyết định, từng huyện - ... </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Hà Giang năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-ha-giang-nam-2015-2019-i53964" title="Bảng giá đất tỉnh Hà Giang năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-DCC-bang-gia-dat-tinh-ha-giang-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Hà Giang năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">V/v thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-tien-giang-nam-2015-2019-i53963" title="Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-EDB-bang-gia-dat-tinh-tien-giang-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2015 </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-quang-ngai-nam-2015-2019-i53957" title="Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-E51-bang-gia-dat-tinh-quang-ngai-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm 2015-2019. </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-bac-kan-nam-2015-2019-i53956" title="Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-8BB-bang-gia-dat-tinh-bac-kan-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Bắc Giang năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-bac-giang-nam-2015-2019-i53955" title="Bảng giá đất tỉnh Bắc Giang năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-D74-bang-gia-dat-tinh-bac-giang-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Bắc Giang năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngày 30/12/2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 861/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Bảng giá đất này được thực hiện trong 05 ... </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-lang-son-nam-2015-2019-i53954" title="Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-D74-bang-gia-dat-tinh-lang-son-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kèm theo Quyết định số: /2014/QĐ - UBND ngày /12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận năm 2015 - 2019 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2015-2019-c86/bang-gia-dat-tinh-ninh-thuan-nam-2015-2019-i53953" title="Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận năm 2015 - 2019"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/03/31/thumb-9A3-bang-gia-dat-tinh-ninh-thuan-nam-2015.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận năm 2015 - 2019" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ban hành Bảng giá các loại đất kỳ 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận </td> </tr></table>