http://diaoconline.vn Bảng giá đất 2012 - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 28/03/2023 false Bảng giá đất Phú Thọ 2012 08/03/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-phu-tho-2012-i31097" title="Bảng giá đất Phú Thọ 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/03/08_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Phú Thọ 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ </td> </tr></table> false Bảng giá đất Long An 2012 07/03/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-long-an-2012-i31072" title="Bảng giá đất Long An 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/03/07_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Long An 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2012 được ban hành theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An </td> </tr></table> false Bảng giá đất Yên Bái 2012 06/03/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-yen-bai-2012-i31047" title="Bảng giá đất Yên Bái 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/03/06_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Yên Bái 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí và Bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2012 </td> </tr></table> false Bảng giá đất Quảng Ninh 2012 05/03/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-quang-ninh-2012-i31029" title="Bảng giá đất Quảng Ninh 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/03/05_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Quảng Ninh 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 4166/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2012 </td> </tr></table> false Bảng giá đất Vĩnh Phúc 2012 17/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-vinh-phuc-2012-i30687" title="Bảng giá đất Vĩnh Phúc 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/17_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Vĩnh Phúc 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 </td> </tr></table> false Bảng giá đất Lâm Đồng 2012 09/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-lam-dong-2012-i30526" title="Bảng giá đất Lâm Đồng 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/09_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Lâm Đồng 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định ban hành Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2012 </td> </tr></table> false Bảng giá đất Khánh Hòa 2012 08/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-khanh-hoa-2012-i30504" title="Bảng giá đất Khánh Hòa 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/08_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Khánh Hòa 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định chi tiết Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa </td> </tr></table> false Bảng giá đất Hòa Bình 2012 07/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-hoa-binh-2012-i30488" title="Bảng giá đất Hòa Bình 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/07_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Hòa Bình 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định chi tiết Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình </td> </tr></table> false Bảng giá đất Hà Nam 2012 07/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-ha-nam-2012-i30485" title="Bảng giá đất Hà Nam 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/07_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Hà Nam 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. </td> </tr></table> false Bảng giá đất Sóc Trăng 2012 07/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-soc-trang-2012-i30475" title="Bảng giá đất Sóc Trăng 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/07_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Sóc Trăng 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2012 </td> </tr></table> false Bảng giá đất Quảng Nam 2012 06/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-quang-nam-2012-i30457" title="Bảng giá đất Quảng Nam 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/06_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Quảng Nam 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam </td> </tr></table> false Bảng giá đất Bắc Giang 2012 06/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-bac-giang-2012-i30446" title="Bảng giá đất Bắc Giang 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/06_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Bắc Giang 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 480/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2012 </td> </tr></table> false Bảng giá đất Quảng Trị 2012 06/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-quang-tri-2012-i30440" title="Bảng giá đất Quảng Trị 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/06_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Quảng Trị 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nghị quyết số Số: 22/2011/NQ-HĐND Thông qua phương án giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012 </td> </tr></table> false Bảng giá đất Phú Yên 2012 06/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-phu-yen-2012-i30438" title="Bảng giá đất Phú Yên 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/06_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Phú Yên 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 2297/2011/QĐ - UBND Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2012 </td> </tr></table> false Bảng giá đất Ninh Thuận 2012 06/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-ninh-thuan-2012-i30436" title="Bảng giá đất Ninh Thuận 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/06_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Ninh Thuận 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận </td> </tr></table> false Bảng giá đất Lào Cai 2012 06/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-lao-cai-2012-i30434" title="Bảng giá đất Lào Cai 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/06_Banggiadat.jpeg" alt="Bảng giá đất Lào Cai 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012 </td> </tr></table> false Bảng giá đất Lạng Sơn 2012 03/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-lang-son-2012-i30421" title="Bảng giá đất Lạng Sơn 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/03_Banggiadat_859.jpeg" alt="Bảng giá đất Lạng Sơn 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn </td> </tr></table> false Bảng giá đất Kiên Giang 2012 03/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-kien-giang-2012-i30418" title="Bảng giá đất Kiên Giang 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/03_Banggiadat_859.jpeg" alt="Bảng giá đất Kiên Giang 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định UBND Tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang </td> </tr></table> false Bảng giá đất Hải Phòng 2012 03/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-hai-phong-2012-i30416" title="Bảng giá đất Hải Phòng 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/03_Banggiadat_859.jpeg" alt="Bảng giá đất Hải Phòng 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định 2145/2011/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2012 </td> </tr></table> false Bảng giá đất Hải Dương 2012 03/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2012-c74/bang-gia-dat-hai-duong-2012-i30412" title="Bảng giá đất Hải Dương 2012"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/03_Banggiadat_859.jpeg" alt="Bảng giá đất Hải Dương 2012" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định 30/2011/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012 </td> </tr></table>