http://diaoconline.vn Bảng giá đất 2008 - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 28/03/2023 false Bảng giá đất Tỉnh An Giang năm 2008 28/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-an-giang-nam-2008-i4233" title="Bảng giá đất Tỉnh An Giang năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2009/07/01_giadat_3.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh An Giang năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p>Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh An Giang</p> </td> </tr></table> false Bảng giá đất Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008 27/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-ba-ria-vung-tau-nam-2008-i4012" title="Bảng giá đất Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/3434_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Thành Phố Vũng Tàu </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Bạc Liêu năm 2008 26/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-bac-lieu-nam-2008-i6143" title="Bảng giá đất Tỉnh Bạc Liêu năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/3016_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Bạc Liêu năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Bạc Liêu </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Bắc Giang năm 2008 25/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-bac-giang-nam-2008-i3750" title="Bảng giá đất Tỉnh Bắc Giang năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/3307_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Bắc Giang năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Bắc Giang </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Bắc Ninh năm 2008 24/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-bac-ninh-nam-2008-i3896" title="Bảng giá đất Tỉnh Bắc Ninh năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/1280_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Bắc Ninh năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Bắc Ninh </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Bến Tre năm 2008 23/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-ben-tre-nam-2008-i5714" title="Bảng giá đất Tỉnh Bến Tre năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/326_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Bến Tre năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Bến Tre </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Bình Dương năm 2008 22/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-binh-duong-nam-2008-i3640" title="Bảng giá đất Tỉnh Bình Dương năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/7925_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Bình Dương năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Bình Dương </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Bình Định năm 2008 21/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-binh-dinh-nam-2008-i3201" title="Bảng giá đất tỉnh Bình Định năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/2401_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Bình Định năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất tỉnh Bình Định </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Bình Phước năm 2008 20/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-binh-phuoc-nam-2008-i3638" title="Bảng giá đất Tỉnh Bình Phước năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/6800_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Bình Phước năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Bình Phước </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2008 19/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-binh-thuan-nam-2008-i3897" title="Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/2681_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Bình Thuận </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Cà Mau năm 2008 18/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-ca-mau-nam-2008-i8915" title="Bảng giá đất Tỉnh Cà Mau năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2008/10/28_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Cà Mau năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Cà Mau </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Cao Bằng năm 2008 17/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-cao-bang-nam-2008-i3898" title="Bảng giá đất Tỉnh Cao Bằng năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/3012_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Cao Bằng năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Cao Bằng </td> </tr></table> false Bảng giá đất TP Cần Thơ năm 2008 16/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tp-can-tho-nam-2008-i3637" title="Bảng giá đất TP Cần Thơ năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/8323_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất TP Cần Thơ năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất TP Cần Thơ<br /> </td> </tr></table> false Bảng giá đất TP Đà Nẵng năm 2008 13/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tp-da-nang-nam-2008-i3484" title="Bảng giá đất TP Đà Nẵng năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/839_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất TP Đà Nẵng năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Thành Phố Đà Nẵng </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh ĐắkLắk năm 2008 12/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-daklak-nam-2008-i3833" title="Bảng giá đất Tỉnh ĐắkLắk năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/7203_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh ĐắkLắk năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh ĐắkLắk </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Điện Biên năm 2008 10/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-dien-bien-nam-2008-i6141" title="Bảng giá đất Tỉnh Điện Biên năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/9767_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Điện Biên năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Điện Biên </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Đồng Nai năm 2008 03/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-dong-nai-nam-2008-i4235" title="Bảng giá đất Tỉnh Đồng Nai năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/1556_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Đồng Nai năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Đồng Nai </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Đồng Tháp năm 2008 01/06/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-dong-thap-nam-2008-i4232" title="Bảng giá đất Tỉnh Đồng Tháp năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/3559_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Đồng Tháp năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Đồng Tháp </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2008 28/05/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-gia-lai-nam-2008-i6408" title="Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/1633_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Gia Lai </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Hà Nam năm 2008 27/05/2008 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2008-c28/bang-gia-dat-tinh-ha-nam-nam-2008-i8933" title="Bảng giá đất Tỉnh Hà Nam năm 2008"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2008/10/29_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Hà Nam năm 2008" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất Tỉnh Hà Nam </td> </tr></table>