http://diaoconline.vn Nhà tạm - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/09/2021 false Siêu phẩm biển được nhà đầu tư quan tâm nhất quý 3/2021 14/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-tam-c6/sieu-pham-bien-duoc-nha-dau-tu-quan-tam-nhat-quy-32021-i2041710" title="Siêu phẩm biển được nhà đầu tư quan tâm nhất quý 3/2021"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/08/09/thumb-018-D047BC.jpg" alt="Siêu phẩm biển được nhà đầu tư quan tâm nhất quý 3/2021" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Siêu phẩm biển được nhà đầu tư quan tâm nhất quý 3/2021 </td> </tr></table>