http://diaoconline.vn Đất vườn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 27/05/2022 false cần bán lô đất mặt tiền QL22 giá 500tr/nền có SHR 27/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-lo-dat-mat-tien-ql22-gia-500trnen-co-shr-i2048952" title="cần bán lô đất mặt tiền QL22 giá 500tr/nền có SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/24/thumb-D17-AB2BF5.jpg" alt="cần bán lô đất mặt tiền QL22 giá 500tr/nền có SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán lô đất mặt tiền QL22 giá 500tr/nền có SHR </td> </tr></table> false Cần bán đất đường Vườn Thuốc (Cây Da), lộ giới 12m 29/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-dat-duong-vuon-thuoc-cay-da-lo-gioi-12m-i2048297" title="Cần bán đất đường Vườn Thuốc (Cây Da), lộ giới 12m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/04/28/thumb-D86-B02654.jpg" alt="Cần bán đất đường Vườn Thuốc (Cây Da), lộ giới 12m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất đường Vườn Thuốc (Cây Da), lộ giới 12m </td> </tr></table>