http://diaoconline.vn Khách Sạn - Nhà Phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 25/05/2022 false Giỏ hàng cđt shophouse biển 2mt có hồ bơi, sân vườn riêng, tt 1,8 tỷ(25%)nhận nhà, sổ riêng, CK 17% 22/04/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/gio-hang-cdt-shophouse-bien-2mt-co-ho-boi-san-vuon-rieng-tt-18-ty25nhan-nha-so-rieng-ck-17-i2047805" title="Giỏ hàng cđt shophouse biển 2mt có hồ bơi, sân vườn riêng, tt 1,8 tỷ(25%)nhận nhà, sổ riêng, CK 17%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Giỏ hàng cđt shophouse biển 2mt có hồ bơi, sân vườn riêng, tt 1,8 tỷ(25%)nhận nhà, sổ riêng, CK 17%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Giỏ hàng cđt shophouse biển 2mt có hồ bơi, sân vườn riêng, tt 1,8 tỷ(25%)nhận nhà, sổ riêng, CK 17% </td> </tr></table>