http://diaoconline.vn Đất lâm nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 17/09/2021 false chuyển nhượng khu đất 130 ha đất thổ rừng sản bám cao tốc tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình 20/07/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/chuyen-nhuong-khu-dat-130-ha-dat-tho-rung-san-bam-cao-toc-tai-huyen-da-bac-tinh-hoa-binh-i2040370" title="chuyển nhượng khu đất 130 ha đất thổ rừng sản bám cao tốc tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="chuyển nhượng khu đất 130 ha đất thổ rừng sản bám cao tốc tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">chuyển nhượng khu đất 130 ha đất thổ rừng sản bám cao tốc tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình </td> </tr></table>