http://diaoconline.vn Đất dự án - Quy hoạch - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/09/2021 false Biên Hòa New City - Biệt Thự Golf Đẹp Nhất Việt Nam 09/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/bien-hoa-new-city-biet-thu-golf-dep-nhat-viet-nam-i2034055" title="Biên Hòa New City - Biệt Thự Golf Đẹp Nhất Việt Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/05/25/thumb-E4D-090E3C.jpg" alt="Biên Hòa New City - Biệt Thự Golf Đẹp Nhất Việt Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biên Hòa New City - Biệt Thự Golf Đẹp Nhất Việt Nam </td> </tr></table> false Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền 03/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-biet-thu-bien-hoa-new-city-khu-compound-dang-cap-gia-chi-14trm2-so-do-tung-nen-i2028611" title="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/04/02/thumb-4A1-B06CEC.jpg" alt="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr 03/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-da-co-so-ngay-thanh-pho-vinh-long-850tr-i1937801" title="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/08/thumb-89B-9AD474.jpg" alt="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr </td> </tr></table> false Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền 03/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-biet-thu-bien-hoa-new-city-khu-compound-dang-cap-gia-chi-15trm2-so-do-tung-nen-i2028728" title="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/04/03/thumb-DF8-4AFE4A.jpg" alt="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền </td> </tr></table> false Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền 03/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-biet-thu-bien-hoa-new-city-khu-compound-dang-cap-gia-chi-14trm2-so-do-tung-nen-i2028621" title="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/04/02/thumb-FFF-A71D16.jpg" alt="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền </td> </tr></table> false Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền 03/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-biet-thu-bien-hoa-new-city-khu-compound-dang-cap-gia-chi-14trm2-so-do-tung-nen-i2028615" title="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/04/02/thumb-D29-B19939.jpg" alt="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr 03/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-da-co-so-ngay-thanh-pho-vinh-long-850tr-i1937798" title="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/06/thumb-4E8-AFE7E0.jpg" alt="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr </td> </tr></table> false Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền 03/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-biet-thu-bien-hoa-new-city-khu-compound-dang-cap-gia-chi-15trm2-so-do-tung-nen-i2028724" title="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/04/03/thumb-007-C51489.jpg" alt="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr 03/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-da-co-so-ngay-thanh-pho-vinh-long-850tr-i1937800" title="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/08/thumb-F52-463D36.jpg" alt="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr </td> </tr></table> false Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền 03/09/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-biet-thu-bien-hoa-new-city-khu-compound-dang-cap-gia-chi-14trm2-so-do-tung-nen-i2028614" title="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/04/02/thumb-F83-6101D9.jpg" alt="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền </td> </tr></table> false Chính chủ bán nền Biên Hòa New City, giá 2,150 tỷ, mặt tiền đường 15m, công chứng ngay 18/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/chinh-chu-ban-nen-bien-hoa-new-city-gia-2150-ty-mat-tien-duong-15m-cong-chung-ngay-i2031555" title="Chính chủ bán nền Biên Hòa New City, giá 2,150 tỷ, mặt tiền đường 15m, công chứng ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Chính chủ bán nền Biên Hòa New City, giá 2,150 tỷ, mặt tiền đường 15m, công chứng ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán nền Biên Hòa New City, giá 2,150 tỷ, mặt tiền đường 15m, công chứng ngay </td> </tr></table> false Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền 17/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-biet-thu-bien-hoa-new-city-khu-compound-dang-cap-gia-chi-15trm2-so-do-tung-nen-i2028726" title="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/04/03/thumb-E48-7B2A10.jpg" alt="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền </td> </tr></table> false Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền 17/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-biet-thu-bien-hoa-new-city-khu-compound-dang-cap-gia-chi-14trm2-so-do-tung-nen-i2028613" title="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/04/02/thumb-7FD-EEF82E.jpg" alt="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền </td> </tr></table> false Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền 17/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-biet-thu-bien-hoa-new-city-khu-compound-dang-cap-gia-chi-15trm2-so-do-tung-nen-i2028727" title="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/04/03/thumb-1A5-E94615.jpg" alt="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền </td> </tr></table> false Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền 17/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-biet-thu-bien-hoa-new-city-khu-compound-dang-cap-gia-chi-15trm2-so-do-tung-nen-i2028729" title="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/04/03/thumb-BDD-268FCE.jpg" alt="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 15tr/m2, sổ đỏ từng nền </td> </tr></table> false Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền 17/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-biet-thu-bien-hoa-new-city-khu-compound-dang-cap-gia-chi-14trm2-so-do-tung-nen-i2028619" title="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/04/02/thumb-4A2-E085B7.jpg" alt="Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền biệt thự Biên Hòa New City, khu compound đẳng cấp, giá chỉ 14tr/m2, sổ đỏ từng nền </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr 17/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-da-co-so-ngay-thanh-pho-vinh-long-850tr-i1937799" title="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/08/thumb-DEC-BD6806.jpg" alt="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr 17/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-da-co-so-ngay-thanh-pho-vinh-long-850tr-i1937802" title="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/08/thumb-0E4-2CC447.jpg" alt="BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT NỀN ĐÃ CÓ SỔ NGAY THÀNH PHỐ VĨNH LONG 850tr </td> </tr></table> false Căn Hộ Smart 4.0 Ngay Ngã Tư Bình Thái Thủ Đức Giá 30 Tr/M2 17/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/can-ho-smart-40-ngay-nga-tu-binh-thai-thu-duc-gia-30-trm2-i1976057" title="Căn Hộ Smart 4.0 Ngay Ngã Tư Bình Thái Thủ Đức Giá 30 Tr/M2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/03/24/thumb-090-5B93DB.jpg" alt="Căn Hộ Smart 4.0 Ngay Ngã Tư Bình Thái Thủ Đức Giá 30 Tr/M2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn Hộ Smart 4.0 Ngay Ngã Tư Bình Thái Thủ Đức Giá 30 Tr/M2 </td> </tr></table> false Chỉ còn 1 lô nhà phố duy nhất diện tích 5x20 giá 1 tỷ 6 Dự Án Bien Hoa New City Liên hệ 0916309171 17/08/2021 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/chi-con-1-lo-nha-pho-duy-nhat-dien-tich-5x20-gia-1-ty-6-du-an-bien-hoa-new-city-lien-he-0916309171-i1983305" title="Chỉ còn 1 lô nhà phố duy nhất diện tích 5x20 giá 1 tỷ 6 Dự Án Bien Hoa New City Liên hệ 0916309171"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/04/23/thumb-4F4-4DE559.jpg" alt="Chỉ còn 1 lô nhà phố duy nhất diện tích 5x20 giá 1 tỷ 6 Dự Án Bien Hoa New City Liên hệ 0916309171" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn 1 lô nhà phố duy nhất diện tích 5x20 giá 1 tỷ 6 Dự Án Bien Hoa New City Liên hệ 0916309171 </td> </tr></table>