Top

Quy định về hệ số K điều chỉnh giá đất trên địa bàn Hà Nội

Cập nhật 10/01/2017 09:32

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định về hệ số K điều chỉnh giá đất đối với nhà ở cũ riêng lẻ thuộc sở hữu nhà nước có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố khi bán nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, các trường hợp nhà ở cũ riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố thuộc diện quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 65 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ phải áp dụng (nhân) với hệ số K điều chỉnh giá đất bằng 1,5.

Ảnh minh họa

Các trường hợp nhà ở cũ riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt phố nếu thuộc Điểm h, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến này 31/12/2019, ngoài việc áp dụng (nhân) với hệ số K điều chỉnh giá đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố phải áp dụng (nhân) với hệ số K đất vị trí, bao gồm: Trường hợp thửa đất ở khu vực ngã ba, ngã tư giao cắt giữa các đường phố mà có mặt tiếp giáp với hai đường, phố có tên trong bảng thì tính hệ số bằng 1,2 giá đất của đường, phố cao nhất; nhưng mức giá sau khi điều chỉnh không quá mức vượt khung giá tối đa theo khung giá đất của Chính phủ quy định. Trường hợp thửa đất ở vị trí giao cắt giữa một đường, phố có tên trong bảng giá với một đường, phố có mặt cắt đường từ 3,5m trở lên (vị trí 2) thì được tính hệ số bằng 1,1 giá đất của đường phố có tên trong bảng giá, phụ lục bảng giá; nhưng mức giá sau khi điều chỉnh không quá mức vuợt khung giá tối đa theo khung giá đất của Chính phủ quy định.

Đối với các trường hợp nhà ở cũ riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố có diện tích đất vượt hạn mức đất ở theo quy định thì đối với phần diện tích vượt hạn mức đất ở, ngoài việc áp dụng (nhân) với hệ số K điều chỉnh giá đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố còn phải áp dụng (nhân) hệ số K điều chỉnh giá đất do UBND thành phố ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký hợp đồng mua bán.

Đối với các trường hợp nhà ở cũ riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố diện tự quản, là nhà ở cấp 4 (1 tầng) đã phá đi xây dựng lại (không còn nhà ở cấp 4 thuộc sở hữu nhà nước), thuộc diện UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định, phải áp dụng (nhân) với hệ số K điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này (nghĩa vụ tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP về đối tượng, thời điểm nộp hồ sơ, khung giá đất áp dụng để thu tiền sử dụng đất).

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng quy định về xử lý chuyển tiếp, cụ thể: Thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 81 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Xác định hạn mức đất ở để xử lý chuyển tiếp đối với hồ sơ mua nhà ở cũ riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố: Trường hợp đã nộp đơn mua nhà ở cũ riêng lẻ trước ngày 6/6/2013 mà nhà ở đó có đủ điều kiện được bán theo giá bán và cơ chế miễn giảm tiền mua nhà theo chính sách của Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ thì hạn mức đất ở áp dụng theo Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 12/1/2009 của UBND thành phố.

Các trường hợp bán nhà ở cũ theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 và Nghị định số 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì hạn mức đất ở áp dụng theo quy định hiện hành của UBND thành phố.

Đối với các trường hợp nhà ở cũ riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vi trí mặt đường, mặt phố diện tự quản là nhà ở cấp 4 (1 tầng) đã phá đi xây dựng lại (không còn nhà ở cấp 4 thuộc sở hữu nhà nước), thuộc diện UBND quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, xem cấp giấy chứng nhận (nghĩa vụ tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP về đối tượng, thời điểm nộp hồ sơ, khung giá đất áp dụng để thu tiền sử dụng hệ số K điều chỉnh giá đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố). Cụ thể, nếu đã có thông báo nộp tiền sử dụng đất thì thực hiện theo thông báo; nếu chưa có thông báo nộp tiền sử dụng đất thì phải áp dụng (nhân) với hệ số K điều chỉnh giá đất đối với nhà ở cũ riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố.


DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng

Từ khóa: