http://diaoconline.vn Khách Sạn - Nhà Phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 15/10/2019 false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-xem-so-truoc-sang-ten-cong-chung-trong-ngay-i1878764" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày </td> </tr></table> false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-xem-so-truoc-sang-ten-cong-chung-trong-ngay-i1878745" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày </td> </tr></table> false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-xem-so-truoc-sang-ten-cong-chung-trong-ngay-i1878783" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày </td> </tr></table> false Bán gấp nhà mặt tiền Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình, quận 1, DT 4x18m chỉ 27.5 tỷ TL 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-nha-mat-tien-trinh-van-can-nguyen-thai-binh-quan-1-dt-4x18m-chi-275-ty-tl-i1534164" title="Bán gấp nhà mặt tiền Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình, quận 1, DT 4x18m chỉ 27.5 tỷ TL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp nhà mặt tiền Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình, quận 1, DT 4x18m chỉ 27.5 tỷ TL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nhà mặt tiền Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình, quận 1, DT 4x18m chỉ 27.5 tỷ TL </td> </tr></table> false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-xem-so-truoc-sang-ten-cong-chung-trong-ngay-i1878788" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày </td> </tr></table> false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-xem-so-truoc-sang-ten-cong-chung-trong-ngay-i1878852" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày </td> </tr></table> false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-xem-so-truoc-sang-ten-cong-chung-trong-ngay-i1879116" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày </td> </tr></table> false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-xem-so-truoc-sang-ten-cong-chung-trong-ngay-i1879122" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày </td> </tr></table> false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-xem-so-truoc-sang-ten-cong-chung-trong-ngay-i1879117" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày </td> </tr></table> false Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ban-gap-khach-san-mt-duong-chinh-dt-6mx24m-duc-4-lau-16-phong-gia-124-ty-i1059615" title="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-824-vanh-dai-4-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-i1880144" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài </td> </tr></table> false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-824-vanh-dai-4-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-i1880184" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài </td> </tr></table> false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-824-vanh-dai-4-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-i1880187" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài </td> </tr></table> false Nhà bán gấp 3 MT Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình Q1 DT 4x17m trệt 3 lầu thu nhập 80 triệu/tháng 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/nha-ban-gap-3-mt-trinh-van-can-nguyen-thai-binh-q1-dt-4x17m-tret-3-lau-thu-nhap-80-trieuthang-i1531751" title="Nhà bán gấp 3 MT Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình Q1 DT 4x17m trệt 3 lầu thu nhập 80 triệu/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Nhà bán gấp 3 MT Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình Q1 DT 4x17m trệt 3 lầu thu nhập 80 triệu/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà bán gấp 3 MT Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Bình Q1 DT 4x17m trệt 3 lầu thu nhập 80 triệu/tháng </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền khúc Cống Quỳnh, cao bá nhạ,Q1, DT: 9,8Mx18M, giá 40 tỷ, 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-khuc-cong-quynh-cao-ba-nhaq1-dt-98mx18m-gia-40-ty-i1535243" title="Bán nhà mặt tiền khúc Cống Quỳnh, cao bá nhạ,Q1, DT: 9,8Mx18M, giá 40 tỷ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/28/thumb-236-7AD476.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền khúc Cống Quỳnh, cao bá nhạ,Q1, DT: 9,8Mx18M, giá 40 tỷ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền khúc Cống Quỳnh, cao bá nhạ,Q1, DT: 9,8Mx18M, giá 40 tỷ, </td> </tr></table> false Nhà gác lửng, 56m2, 1,1 tỷ, 2/ Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh giấy tờ hợp lệ 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/nha-gac-lung-56m2-11-ty-2-vo-van-van-vinh-loc-b-binh-chanh-giay-to-hop-le-i1885836" title="Nhà gác lửng, 56m2, 1,1 tỷ, 2/ Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh giấy tờ hợp lệ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Nhà gác lửng, 56m2, 1,1 tỷ, 2/ Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh giấy tờ hợp lệ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà gác lửng, 56m2, 1,1 tỷ, 2/ Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh giấy tờ hợp lệ </td> </tr></table> false Bán khách sạn 3 sao chính chủ đường Nguyễn Trãi, Q1. DT: 8.3mx15.5m, H+ 8T giá 67 tỷ 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-3-sao-chinh-chu-duong-nguyen-trai-q1-dt-83mx155m-h-8t-gia-67-ty-i1565130" title="Bán khách sạn 3 sao chính chủ đường Nguyễn Trãi, Q1. DT: 8.3mx15.5m, H+ 8T giá 67 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn 3 sao chính chủ đường Nguyễn Trãi, Q1. DT: 8.3mx15.5m, H+ 8T giá 67 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 3 sao chính chủ đường Nguyễn Trãi, Q1. DT: 8.3mx15.5m, H+ 8T giá 67 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền căn góc Võ Văn Tần,Q3, DT: 6Mx11M, giá 24 tỷ, 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-can-goc-vo-van-tanq3-dt-6mx11m-gia-24-ty-i1534886" title="Bán nhà mặt tiền căn góc Võ Văn Tần,Q3, DT: 6Mx11M, giá 24 tỷ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/28/thumb-E8F-9F9C63.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền căn góc Võ Văn Tần,Q3, DT: 6Mx11M, giá 24 tỷ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền căn góc Võ Văn Tần,Q3, DT: 6Mx11M, giá 24 tỷ, </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền Trần Nhật Duật,Q1, DT: 5Mx16M,3 lầu, giá 19,5 tỷ, 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-nha-mat-tien-tran-nhat-duatq1-dt-5mx16m3-lau-gia-195-ty-i1535240" title="Bán nhà mặt tiền Trần Nhật Duật,Q1, DT: 5Mx16M,3 lầu, giá 19,5 tỷ,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/28/thumb-0FF-3CAE31.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền Trần Nhật Duật,Q1, DT: 5Mx16M,3 lầu, giá 19,5 tỷ," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền Trần Nhật Duật,Q1, DT: 5Mx16M,3 lầu, giá 19,5 tỷ, </td> </tr></table> false Bán tòa nhà hai mặt tiền Trần Quốc Thảo quận 3, dt:4.3x25x5 lầu giá 30 tỷ 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-toa-nha-hai-mat-tien-tran-quoc-thao-quan-3-dt43x25x5-lau-gia-30-ty-i1538386" title="Bán tòa nhà hai mặt tiền Trần Quốc Thảo quận 3, dt:4.3x25x5 lầu giá 30 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/11/04/thumb-0DE-A3913C.jpg" alt="Bán tòa nhà hai mặt tiền Trần Quốc Thảo quận 3, dt:4.3x25x5 lầu giá 30 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán tòa nhà hai mặt tiền Trần Quốc Thảo quận 3, dt:4.3x25x5 lầu giá 30 tỷ </td> </tr></table>