http://diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/10/2019 false Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT 20/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mt-duong-le-thi-hong-p17-dt4mx19m-2-lau-4pn-tien-moi-van-phong-ct-i1287948" title="Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT </td> </tr></table> false Bán hết 2 dãy trọ đang hoạt động liền kề KCN Nhật-Hàn, ngay đường công nhân đi về 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-het-2-day-tro-dang-hoat-dong-lien-ke-kcn-nhat-han-ngay-duong-cong-nhan-di-ve-i1924215" title="Bán hết 2 dãy trọ đang hoạt động liền kề KCN Nhật-Hàn, ngay đường công nhân đi về"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/03/thumb-498-145ED5.jpg" alt="Bán hết 2 dãy trọ đang hoạt động liền kề KCN Nhật-Hàn, ngay đường công nhân đi về" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán hết 2 dãy trọ đang hoạt động liền kề KCN Nhật-Hàn, ngay đường công nhân đi về </td> </tr></table> false Chồng kinh doanh thua lỗ cần bán 2 dãy trọ đang hoạt động gồm 16 phòng phía trước có 2ki ốt buôn bán 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chong-kinh-doanh-thua-lo-can-ban-2-day-tro-dang-hoat-dong-gom-16-phong-phia-truoc-co-2ki-ot-buon-ban-i1924203" title="Chồng kinh doanh thua lỗ cần bán 2 dãy trọ đang hoạt động gồm 16 phòng phía trước có 2ki ốt buôn bán"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/03/thumb-D66-2477C1.jpg" alt="Chồng kinh doanh thua lỗ cần bán 2 dãy trọ đang hoạt động gồm 16 phòng phía trước có 2ki ốt buôn bán" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chồng kinh doanh thua lỗ cần bán 2 dãy trọ đang hoạt động gồm 16 phòng phía trước có 2ki ốt buôn bán </td> </tr></table> false Cần Bán 2 Dãy Trọ 16 Phòng + kí ốt; Gía 1,4 Tỷ ,Shr,Thu Nhập 18 Tr/Tháng, TỈNH LỘ 10 LH 0909446458 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-ban-2-day-tro-16-phong-ki-ot-gia-14-ty-shrthu-nhap-18-trthang-tinh-lo-10-lh-0909446458-i1705402" title="Cần Bán 2 Dãy Trọ 16 Phòng + kí ốt; Gía 1,4 Tỷ ,Shr,Thu Nhập 18 Tr/Tháng, TỈNH LỘ 10 LH 0909446458"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Cần Bán 2 Dãy Trọ 16 Phòng + kí ốt; Gía 1,4 Tỷ ,Shr,Thu Nhập 18 Tr/Tháng, TỈNH LỘ 10 LH 0909446458" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán 2 Dãy Trọ 16 Phòng + kí ốt; Gía 1,4 Tỷ ,Shr,Thu Nhập 18 Tr/Tháng, TỈNH LỘ 10 LH 0909446458 </td> </tr></table> false Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ket-tien-mo-rong-cua-hang-hai-san-o-sai-gon-ban-het-2-day-tro-lien-ke-kcn-nhat-i1924236" title="Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/03/thumb-C1E-17F7CB.jpg" alt="Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật </td> </tr></table> false Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ket-tien-mo-rong-cua-hang-hai-san-o-sai-gon-ban-het-2-day-tro-lien-ke-kcn-nhat-i1924239" title="Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật </td> </tr></table> false Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ket-tien-mo-rong-cua-hang-hai-san-o-sai-gon-ban-het-2-day-tro-lien-ke-kcn-nhat-i1924243" title="Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật </td> </tr></table> false Vợ muốn nhập hàng mỹ phòng cần bán gấp 2 dãy trọ trong KCN Singapore 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/vo-muon-nhap-hang-my-phong-can-ban-gap-2-day-tro-trong-kcn-singapore-i1924207" title="Vợ muốn nhập hàng mỹ phòng cần bán gấp 2 dãy trọ trong KCN Singapore"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/03/thumb-395-4FBC02.jpg" alt="Vợ muốn nhập hàng mỹ phòng cần bán gấp 2 dãy trọ trong KCN Singapore" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Vợ muốn nhập hàng mỹ phòng cần bán gấp 2 dãy trọ trong KCN Singapore </td> </tr></table> false Kẹt tiền cho con trai đầu tư tôi bán gấp 2 dãy trọ còn mới, kế bên KCN KUMHO, Congate 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ket-tien-cho-con-trai-dau-tu-toi-ban-gap-2-day-tro-con-moi-ke-ben-kcn-kumho-congate-i1924231" title="Kẹt tiền cho con trai đầu tư tôi bán gấp 2 dãy trọ còn mới, kế bên KCN KUMHO, Congate"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/03/thumb-60A-40B3F4.jpg" alt="Kẹt tiền cho con trai đầu tư tôi bán gấp 2 dãy trọ còn mới, kế bên KCN KUMHO, Congate" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt tiền cho con trai đầu tư tôi bán gấp 2 dãy trọ còn mới, kế bên KCN KUMHO, Congate </td> </tr></table> false Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ket-tien-mo-rong-cua-hang-hai-san-o-sai-gon-ban-het-2-day-tro-lien-ke-kcn-nhat-i1924240" title="Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật </td> </tr></table> false Cần tiền cho con trai du học Mỹ bán gấp 2 dãy trọ full phòng đang hoạt động tốt 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-tien-cho-con-trai-du-hoc-my-ban-gap-2-day-tro-full-phong-dang-hoat-dong-tot-i1924212" title="Cần tiền cho con trai du học Mỹ bán gấp 2 dãy trọ full phòng đang hoạt động tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/03/thumb-FF6-74B728.jpg" alt="Cần tiền cho con trai du học Mỹ bán gấp 2 dãy trọ full phòng đang hoạt động tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền cho con trai du học Mỹ bán gấp 2 dãy trọ full phòng đang hoạt động tốt </td> </tr></table> false Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ket-tien-mo-rong-cua-hang-hai-san-o-sai-gon-ban-het-2-day-tro-lien-ke-kcn-nhat-i1924244" title="Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật </td> </tr></table> false Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ket-tien-mo-rong-cua-hang-hai-san-o-sai-gon-ban-het-2-day-tro-lien-ke-kcn-nhat-i1924241" title="Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt tiền mở rộng cửa hàng hải sản ở Sài Gòn bán hết 2 dãy trọ liền kề KCN Nhật </td> </tr></table> false Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-galaxy-hai-son-5-suat-noi-bo-chi-tt-14-ty-can-ck-den-12-0906684015-i1921980" title="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 </td> </tr></table> false Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-galaxy-hai-son-5-suat-noi-bo-chi-tt-14-ty-can-ck-den-12-0906684015-i1921734" title="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 </td> </tr></table> false Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-galaxy-hai-son-5-suat-noi-bo-chi-tt-14-ty-can-ck-den-12-0906684015-i1921993" title="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 </td> </tr></table> false Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-galaxy-hai-son-5-suat-noi-bo-chi-tt-14-ty-can-ck-den-12-0906684015-i1921741" title="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 </td> </tr></table> false Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-galaxy-hai-son-5-suat-noi-bo-chi-tt-14-ty-can-ck-den-12-0906684015-i1921748" title="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 </td> </tr></table> false Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-galaxy-hai-son-5-suat-noi-bo-chi-tt-14-ty-can-ck-den-12-0906684015-i1921972" title="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 </td> </tr></table> false Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-galaxy-hai-son-5-suat-noi-bo-chi-tt-14-ty-can-ck-den-12-0906684015-i1921978" title="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Galaxy Hải Sơn - 5 suất nội bộ, chỉ TT 1,4 tỷ/ căn, CK đến 12% - 0906684015 </td> </tr></table>