http://diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 23/10/2019 false Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-200m2-gia-17-ty-so-hong-rieng-o-tinh-lo-10-i1642475" title="Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-304-F7908B.jpg" alt="Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10 </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 125m2 vị trí đẹp giá 1,2 tỷ, LH Ngay, SHR 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-lo-dat-125m2-vi-tri-dep-gia-12-ty-lh-ngay-shr-i1642486" title="Cần bán lô đất 125m2 vị trí đẹp giá 1,2 tỷ, LH Ngay, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-B97-3723CF.jpg" alt="Cần bán lô đất 125m2 vị trí đẹp giá 1,2 tỷ, LH Ngay, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 125m2 vị trí đẹp giá 1,2 tỷ, LH Ngay, SHR </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 200m2 giá 1,7 tỷ, có sổ hồng, ở tỉnh lộ 10 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-lo-dat-200m2-gia-17-ty-co-so-hong-o-tinh-lo-10-i1643234" title="Cần bán lô đất 200m2 giá 1,7 tỷ, có sổ hồng, ở tỉnh lộ 10 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/03/thumb-15E-22DFD7.jpg" alt="Cần bán lô đất 200m2 giá 1,7 tỷ, có sổ hồng, ở tỉnh lộ 10 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 200m2 giá 1,7 tỷ, có sổ hồng, ở tỉnh lộ 10 </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 250m2 đất chính chủ, sổ hồng, ở tỉnh lộ 10. LH: 0906978831 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-250m2-dat-chinh-chu-so-hong-o-tinh-lo-10-lh-0906978831-i1648801" title="Tôi cấn bán 250m2 đất chính chủ, sổ hồng, ở tỉnh lộ 10. LH: 0906978831"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/10/thumb-C9B-226600.jpg" alt="Tôi cấn bán 250m2 đất chính chủ, sổ hồng, ở tỉnh lộ 10. LH: 0906978831" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 250m2 đất chính chủ, sổ hồng, ở tỉnh lộ 10. LH: 0906978831 </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng, SHR, vị trí đẹp 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-lo-dat-125m2-gia-12-ty-co-so-hong-shr-vi-tri-dep-i1642505" title="Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng, SHR, vị trí đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-E13-CD67CD.jpg" alt="Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng, SHR, vị trí đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng, SHR, vị trí đẹp </td> </tr></table> false Có lô đất 200m2 vị trí đẹp, cần bán gấp giá 1,8 tỷ, sổ hồng 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-lo-dat-200m2-vi-tri-dep-can-ban-gap-gia-18-ty-so-hong-i1641488" title="Có lô đất 200m2 vị trí đẹp, cần bán gấp giá 1,8 tỷ, sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-043-46F4F7.jpg" alt="Có lô đất 200m2 vị trí đẹp, cần bán gấp giá 1,8 tỷ, sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 200m2 vị trí đẹp, cần bán gấp giá 1,8 tỷ, sổ hồng </td> </tr></table> false Lô đất 125m2 chính chủ cẩn bán giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/lo-dat-125m2-chinh-chu-can-ban-gia-12-ty-so-hong-rieng-i1641496" title="Lô đất 125m2 chính chủ cẩn bán giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-4D7-CFE328.jpg" alt="Lô đất 125m2 chính chủ cẩn bán giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất 125m2 chính chủ cẩn bán giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 200m2 đất, có thể xây xưởng sản xuất, giá 1,7 tỷ 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-200m2-dat-co-the-xay-xuong-san-xuat-gia-17-ty-i1641468" title="Tôi cấn bán 200m2 đất, có thể xây xưởng sản xuất, giá 1,7 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-E7D-3D2129.jpg" alt="Tôi cấn bán 200m2 đất, có thể xây xưởng sản xuất, giá 1,7 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 200m2 đất, có thể xây xưởng sản xuất, giá 1,7 tỷ </td> </tr></table> false Lô đất 125m2 cần bán, đất thổ cư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng. 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/lo-dat-125m2-can-ban-dat-tho-cu-gia-12-ty-so-hong-i1652584" title="Lô đất 125m2 cần bán, đất thổ cư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/15/thumb-66C-F110A8.jpg" alt="Lô đất 125m2 cần bán, đất thổ cư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất 125m2 cần bán, đất thổ cư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng. </td> </tr></table> false Có lô đất vị trí đẹp cần bán ở tỉnh lộ 10, 125m2 giá 1,2 tỷ 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-lo-dat-vi-tri-dep-can-ban-o-tinh-lo-10-125m2-gia-12-ty-i1635644" title="Có lô đất vị trí đẹp cần bán ở tỉnh lộ 10, 125m2 giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/26/thumb-F8F-74CFC0.jpg" alt="Có lô đất vị trí đẹp cần bán ở tỉnh lộ 10, 125m2 giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất vị trí đẹp cần bán ở tỉnh lộ 10, 125m2 giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán 125m2 đất chính chủ, sổ hồng riêng, SHR, 1,2 tỷ 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-125m2-dat-chinh-chu-so-hong-rieng-shr-12-ty-i1643433" title="Bán 125m2 đất chính chủ, sổ hồng riêng, SHR, 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/03/thumb-E63-6177FB.jpg" alt="Bán 125m2 đất chính chủ, sổ hồng riêng, SHR, 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 125m2 đất chính chủ, sổ hồng riêng, SHR, 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Cơ hội duy nhất để sở hữu nền đất thổ cư, 250m2 giá 1,2 tỷ, LH sổ hồng 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-hoi-duy-nhat-de-so-huu-nen-dat-tho-cu-250m2-gia-12-ty-lh-so-hong-i1642477" title="Cơ hội duy nhất để sở hữu nền đất thổ cư, 250m2 giá 1,2 tỷ, LH sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-066-60DE70.jpg" alt="Cơ hội duy nhất để sở hữu nền đất thổ cư, 250m2 giá 1,2 tỷ, LH sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cơ hội duy nhất để sở hữu nền đất thổ cư, 250m2 giá 1,2 tỷ, LH sổ hồng </td> </tr></table> false Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-nam-ngay-mat-tien-tinh-lo-10-cach-bv-cho-ray-2-chi-3-phut-i1635692" title="Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/26/thumb-E09-2483AB.jpg" alt="Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút </td> </tr></table> false Bán gấp 200m2 đất chính chủ, sổ hồng, nhanh tay đầu tư, 1,8 tỷ 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-gap-200m2-dat-chinh-chu-so-hong-nhanh-tay-dau-tu-18-ty-i1642181" title="Bán gấp 200m2 đất chính chủ, sổ hồng, nhanh tay đầu tư, 1,8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-C41-37B71C.jpg" alt="Bán gấp 200m2 đất chính chủ, sổ hồng, nhanh tay đầu tư, 1,8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 200m2 đất chính chủ, sổ hồng, nhanh tay đầu tư, 1,8 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán lại lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ ngay tỉnh lộ 10 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-lai-lo-dat-125m2-gia-12-ty-ngay-tinh-lo-10-i1635572" title="Cần bán lại lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ ngay tỉnh lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/26/thumb-9BA-A5E73C.jpg" alt="Cần bán lại lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ ngay tỉnh lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lại lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ ngay tỉnh lộ 10 </td> </tr></table> false Có dãy phòng trọ diện tích 125m2 cần bán 1,7 tỷ, sổ hồng riêng 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-day-phong-tro-dien-tich-125m2-can-ban-17-ty-so-hong-rieng-i1636902" title="Có dãy phòng trọ diện tích 125m2 cần bán 1,7 tỷ, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/27/thumb-39E-D2C48F.jpg" alt="Có dãy phòng trọ diện tích 125m2 cần bán 1,7 tỷ, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có dãy phòng trọ diện tích 125m2 cần bán 1,7 tỷ, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Lô đất cần bán gấp 200m2, giá 1,8 tỷ, sổ hồng riêng 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/lo-dat-can-ban-gap-200m2-gia-18-ty-so-hong-rieng-i1642303" title="Lô đất cần bán gấp 200m2, giá 1,8 tỷ, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-4E8-F8B196.jpg" alt="Lô đất cần bán gấp 200m2, giá 1,8 tỷ, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất cần bán gấp 200m2, giá 1,8 tỷ, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Cấn bán 125m2 đất, ngay khu dân cư, tiện đầu tư, giá 1,2 tỷ 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-125m2-dat-ngay-khu-dan-cu-tien-dau-tu-gia-12-ty-i1653584" title="Cấn bán 125m2 đất, ngay khu dân cư, tiện đầu tư, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/15/thumb-6CB-C92928.jpg" alt="Cấn bán 125m2 đất, ngay khu dân cư, tiện đầu tư, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cấn bán 125m2 đất, ngay khu dân cư, tiện đầu tư, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Có lô đất 200m2 chính chủ cần bán, vị trí đẹp, sổ hồng, SHR, 1,8 tỷ 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-lo-dat-200m2-chinh-chu-can-ban-vi-tri-dep-so-hong-shr-18-ty-i1665336" title="Có lô đất 200m2 chính chủ cần bán, vị trí đẹp, sổ hồng, SHR, 1,8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/24/thumb-0EE-0033A4.jpg" alt="Có lô đất 200m2 chính chủ cần bán, vị trí đẹp, sổ hồng, SHR, 1,8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 200m2 chính chủ cần bán, vị trí đẹp, sổ hồng, SHR, 1,8 tỷ </td> </tr></table> false Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-10-lo-dat-thuoc-khu-do-thi-mat-tien-so-hong-bao-sang-ten-i1357777" title="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/04/thumb-8D4-D36D00.jpg" alt="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên </td> </tr></table>